JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU KLIENTA!

Jakie korzyści daje leasing?

- Dostęp do nowoczesnej technologii bez angażowania dużych środków własnych, które mogą być wykorzystane na inne cele.
- Możliwość dopasowania wysokości opłat leasingowych do sytuacji finansowej leasingobiorcy i przyszłych przychodów.
- Aspekt podatkowy - możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu.
- Możliwość finansowania przedmiotu leasingu w PLN lub EUR zgodnych ze strukturą walutową przychodów Leasingobiorcy.
- Wiele dodatkowych opcji, w tym m.in. ubezpieczenie pojazdu, jego rejestrację, przerejestrowanie, a nawet likwidację szkody.
- W przypadku problemów finansowych możliwość przeniesienia praw i obowiązków korzystającego z leasingu na osobę trzecią.

Leasing jest korzystniejszy od kredytu?

Korzyści płynące z leasingu:

- możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów
- atrakcyjne oferty cenowe, wynikające ze współpracy z dealerami
- szybsze procedury, związane z uzyskaniem leasingu
- ograniczenie formalności do minimum
- możliwość finansowania nawet do 100% wartości przedmiotu

Co to jest leasing?

Leasing jest nowoczesną i najprostszą formą finansowania środków trwałych, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe ma możliwość nabycia środka po zakończeniu umowy.

Co mogę leasingować w IMPULS-LEASING Polska?
IMPULS-LEASING Polska zajmuje się finansowaniem wszelkiego rodzaju ruchomości, między innymi:
- samochody osobowe
- środki transportu
- sprzęt medyczny
- maszyny i urządzenia
- sprzęt IT
- sprzęt budowlany
- i wiele innych...

Czy mogę brać w leasing używane samochody/sprzęt?

Tak, IMPULS-LEASING Polska zajmuje się finansowaniem przedmiotów nowych oraz używanych.

W przypadku samochodów używanych, wiek pojazdu nie może przekroczyć 8 lat w dniu zakończenia umowy leasingu a wiek innych przedmiotów nie może przekroczyć 10 lat, np:

- pojazd, który ma 4 lata można wziąć w leasing maksymalnie na 48 miesięcy (4 lata), tak aby wiek pojazdu w dniu wykupu nie przekroczył 8 lat,

- inny przedmiot, który ma 7 lat można wziąć w leasing maksymalnie na 36 miesięcy (3 lata), tak aby wiek przedmiotu w dniu wykupu nie przekroczył 10 lat.

Co to jest leasing operacyjny?

Umowa leasingu zawarta na czas określony, której okres nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (tj. minimum 24 miesiące). Suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez Finansującego (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Co to jest leasing finansowy?

Umowa leasingu zawarta na czas określony (minimum 6 miesięcy), suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Korzystającego (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jaka jest różnica między leasingiem finansowym a operacyjnym?

W aktualnych przepisach o rachunkowości i o podatkach można wyróżnić:
- leasing operacyjny
- leasing finansowy

Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę porównawczą tych typów finansowania:
 

Jaki jest podstawowy okres leasingu?

Jest to czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa (nie licząc czasu na który umowa może być przedłużona lub o który może być skrócona). Okres trwania umowy leasingu liczy się do momentu wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących którejkolwiek ze stron i zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu oraz woli klienta i rodzaju sprzętu.

Minimalny czas trwania umowy można określić jako:
- 24 miesiące dla leasingu operacyjnego (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5t)
- 35 miesięcy dla leasingu operacyjnego (ciągniki siodłowe, naczepy, wózki widłowe)
- 6 miesięcy dla leasingu finansowego

Przedmiot leasingu.

Wybrane przez Korzystającego i wskazane w umowie leasingu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Kto jest właścicielem przedmiotu w leasingu?

Przez cały czas trwania umowy leasingowej Przedmiot Leasingu jest własnością Leasingodawcy, natomiast Leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe ma możliwość nabycia środka po zakończeniu umowy (wykup Przedmiotu Leasingu).

Rata leasingowa.

Jest to miesięczna opłata, której wartość wynika z zapisów Umowy Leasingu. Opłata jest uiszczana przez Korzystającego na rzecz Finansującego w ustalonym przez obie strony terminie.

Opłata wstępna.

Opłata Wstępna (OW), inaczej nazywana Wstępną Opłatą Leasingową (WOL) jest to jednorazowa opłata, uiszczana w momencie zawierania umowy leasingu, która zaliczana jest na poczet spłaty leasingu. Jej wartość oraz termin zapłaty wynikają z warunków umowy.

Wartość końcowa.

Jest to opłata końcowa, występująca w leasingu operacyjnym. Na podstawie Faktury Wykupowej, prawa własności Przedmiotu Leasingu przenoszone są na Korzystającego.

Co jest zabezpieczeniem umowy?

W zależności od rodzaju zawartej umowy, zabezpieczeniem może być np: weksel, zastaw przedmiotu, cesja na polisie na rzecz finansującego itp.
 
Co oznaczają skróty np.: ILPOL, WOL, PL itp.?
 
ILPOL - IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o.
IIPOL - IMPULS - INSURANCE Polska Sp. z o.o.
K - Korzystający
F- Finansujący
OWL - Ogólne Warunki Leasingu
UL - Umowa Leasingu
WOL - Wstępna Opłata Leasingowa, w której skład wchodzi OW i OA
OW - Opłata Wstępna
OA - Opłata Administracyjna
PL - Przedmiot Leasingu
WK - Wartość Końcowa
RL - Rata Leasingu
TU - Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Co to jest "kwota zdyskontowana"?

Należność Finansującego powstająca w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu, wyliczona poprzez zdyskontowanie sumy rat pozostałych do końca planowego okresu umowy leasingu wraz z wartością wykupu.
Aby uzyskać szczegółową ofertę, wystarczy wypełnić wniosek, który znajduje się TUTAJ
 

Zarząd IMPULS-LEASING Polska

Prezes Zarządu: Andrzej Gurak   

Wiceprezes Zarządu: Sławomir Sołtysiak   
 
 
Andrzej Gurak, Prezes Zarządu

Andrzej Gurak od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. i jest odpowiedzialny za strategię oraz takie Departamenty jak: Sprzedaży, Marketingu i Jakości Procesów Biznesowych oraz HR.

W latach 1996-2005 był związany z Grupą Raiffeisen. Początkowo pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., później w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. W momencie przejścia z Raiffeisen Bank Polska S.A. do Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Korporacyjnych. W Raiffeisen-Leasing zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Sprzedaży i Marketingu, Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu. Jako Prezes Zarządu był odpowiedzialny za strategię, sprzedaż, marketing.

W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach działających w sektorach nieruchomości i doradztwa menedżerskiego w Kanadzie. W latach 1991–1993 był menedżerem w firmie deweloperskiej North American Property Group, a od 1994 pracował w firmie doradczej Hatch Associates Ltd.
Andrzej Gurak jest absolwentem Uniwersytetu McGill w Montrealu oraz Uniwersytetu York w Toronto, gdzie otrzymał tytuł Master of Business Administration (MBA).
 
 
Sławomir Sołtysiak, Wiceprezes Zarządu

Sławomir Sołtysiak pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. i jest odpowiedzialny za Departamenty Operacji i Administracji, Prawny, Finansów i Księgowości, Zarządzania Ryzykiem, IT i Windykacji. 
 
Sławomir Sołtysiak w latach 1999-2005 był związany z Grupą Raiffeisen w Polsce. Początkowo, przez dwa lata, pracował w Raiffeisen Bank Polska w Departamencie Klientów Korporacyjnych, potem do lipca 2005 zajmował różne stanowiska (Dyrektor Sprzedaży ds. Sieci, Dyrektor odpowiedzialny za Operacje i IT) w Raiffeisen - Leasing Polska. Od lipca 2005 Sławomir Sołtysiak pełnił funkcje Członka Zarządu Fiat Bank Polska a później był odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek Polski spółki AAA Auto jako Dyrektor Generalny. W ostatnim okresie Sławomir Sołtysiak związany był z EFG Eurobank (Polbank).
Przed rokiem 1999 Sławomir Sołtysiak zdobywał doświadczenie w firmach międzynarodowych w Kanadzie, gdzie  pełnił różne funkcje w Departamentach Sprzedaży i Finansów.
 
Sławomir Sołtysiak jest absolwentem Uniwersytetu York w Toronto oraz Uniwersytetu w Ottawie gdzie otrzymał tytuł Master of Business Administration (MBA).

Do jakiej grupy należy IMPULS-LEASING Polska?

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International z siedzibą w Austrii. Firmy leasingowe wchodzące w skład Holdingu oprócz Polski są obecne również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Słowacja, Węgry, Chorwacja, Rumunia.

Jakie instytucje finansują IMPULS-LEASING Polska?

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International z siedzibą w Austrii. Firmy leasingowe wchodzące w skład Holdingu oprócz Polski są obecne również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Słowacja, Węgry, Chorwacja, Rumunia.

Należymy do grupy bankowej Raiffeisenlandesbank Górnej Austrii (RLBOÖ).
Raiffeisenlandesbank Górnej Austrii jest związany z Holdingiem ILI od samego początku jego działalności. Bank posiada także firmy leasingowe pod nazwą Raiffeisen-IMPULS Leasing na terenie Austrii, Niemiec oraz Czech (www.ril.at).

Więcej informacji o RLBOÖ można uzyskać na stronie www.rlbooe.at
 

 

 

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy