Centrum Obsługi Klienta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, uruchomiliśmy Centrum Obsługi Klienta. Teraz, większość spraw związanych z aktywną umową, można załatwić w jednym miejscu:

T (+48 22) 381 00 00
E cok@impuls-leasing.pl


• uzyskać informacje dotyczące Portalu Klienta
• zmienić dane teleadresowe
• ustalić terminy płatności rat
• wyjaśnić wątpliwości dotyczące płatności
• otrzymać duplikat faktury
• otrzymać harmonogram
• uzyskać opinię o współpracy
• otrzymać upoważnienie do korzystania z przedmiotu umowy
• otrzymać zgodę na podnajem
• otrzymać zgodę na użyczenie przedmiotu umowy osobie trzeciej
• wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące umowy
• zgłosić reklamację

 

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

 

Postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego

1. Korzystającemu, Dzierżawcy, Pożyczkobiorcy, będącemu osobą fizyczną (dalej: Klient), przysługuje prawo złożenia w IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. (dalej: ILPOL) reklamacji w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: Ustawa). W rozumieniu Ustawy za reklamacje uważa się wystąpienie skierowane do IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. (dalej: ILPOL), w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ILPOL.

 2.Reklamacja może być złożona w formie:

  1. pisemnej – osobiście w siedzibie lub jednostce ILPOL obsługującej klientów albo przesyłką pocztową adres siedziby ILPOL;
  2. ustnej – osobiście do protokołu w siedzibie lub jednostce ILPOL obsługującej klientów albo telefonicznie pod numerem 22 381 00 00 (wew. 8);
  3. elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@impuls-leasing.pl.

3.ILPOL rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin ten, po uprzednim poinformowaniu składającego reklamację o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniu przewidywanego termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, może być przedłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.Odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona osobie składającej reklamację, w formie pisemnej – przesyłką pocztową lub – na wniosek tej osoby - pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

 


Banner Banner Banner


Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy

CMS HYDRAPORTAL
Polityka prywatności