Terminologia

 

Umowa leasingu

Przez umowę leasingu Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (art. 709 Kodeksu cywilnego).

 

Umowa leasingu operacyjnego

Umowa leasingu zawarta na czas określony, której okres nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, w której suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego i w której odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Umowa leasingu finansowego

Umowa leasingu zawarta na czas określony, w której suma opłat netto odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego i w której odpisów amortyzacyjnych dokonuje Korzystający (art. 17 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 

Podstawowy okres umowy leasingu

Okres trwania umowy leasingu od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia przewidzianego umową leasingu, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.
 

Przedmiot leasingu

Wybrane przez Korzystającego i wskazane w umowie leasingu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
 

Rata leasingowa

Okresowe świadczenie pieniężne Korzystającego stanowiące część wynagrodzenia Finansującego z tytułu nabycia oraz oddania do używania albo używania i pobierania pożytków, którego wysokość oraz terminy wpłat określone są w umowie leasingu.
 

Opłata wstępna

Świadczenie pieniężne Korzystającego stanowiącym pierwszą część wynagrodzenia dla Finansującego z tytułu nabycia oraz oddania do używania albo do używania i pobierania pożytków, którego wysokość i termin płatności są określone w umowie leasingu.
 

Wartość końcowa

Uzgodniona w umowie leasingu wartość przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym dla umów leasingu finansowego przyjmuje się, że wartość końcowa wynosi 0 PLN.
 

Wartość zdyskontowana

Należność Finansującego powstająca w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu i wyliczona poprzez zdyskontowanie sumy rat pozostałych do końca planowego okresu umowy leasingu.

Normatywny okres amortyzacji

Okres, w którym odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych ujętych w wykazie stawek amortyzacyjnych (załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych), zrównują się z wartością początkową środka trwałego.
 

Hipotetyczna wartość netto

Wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3 (art.16k ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy