Postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego

1. Korzystającemu, Dzierżawcy, Pożyczkobiorcy, będącemu osobą fizyczną (dalej: Klient), przysługuje prawo złożenia w IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. (dalej: ILPOL) reklamacji w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: Ustawa). W rozumieniu Ustawy za reklamacje uważa się wystąpienie skierowane do IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. (dalej: ILPOL), w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ILPOL.

 2.Reklamacja może być złożona w formie:

  1. pisemnej – osobiście w siedzibie lub jednostce ILPOL obsługującej klientów albo przesyłką pocztową adres siedziby ILPOL;
  2. ustnej – osobiście do protokołu w siedzibie lub jednostce ILPOL obsługującej klientów albo telefonicznie pod numerem 22 381 00 00 (wew. 8);
  3. elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@impuls-leasing.pl.

3.ILPOL rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin ten, po uprzednim poinformowaniu składającego reklamację o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniu przewidywanego termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, może być przedłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4.Odpowiedź na reklamację zostanie dostarczona osobie składającej reklamację, w formie pisemnej – przesyłką pocztową lub – na wniosek tej osoby - pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Banner Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy