Nasza oferta

AUTO
Z IMPULSEM

TRANSPORT
Z IMPULSEM

MASZYNA
Z IMPULSEM

BUDOWA Z IMPULSEM

SPRZĘT MEDYCZNY
Z IMPULSEM

MOTO
Z IMPULSEM

SPRZĘT
POLEASINGOWY

UBEZPIECZENIA
IMPULS-INSURANCE

Rodzaje finansowania

Leasing operacyjny

W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się wszystkie opłaty leasingowe.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

 • umowa musi być zawarta na czas określony,
 • okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji,
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Korzyści podatkowe – Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingową,
 • raty leasingowe,
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia,
 • koszty ubezpieczenia,
 • VAT – w całości do odliczenia (z wyłączeniem samochodów osobowych dla których Ustawodawca wprowadził limitowany % odliczenia).

Leasing finansowy

W tym modelu do kosztu uzyskania przychodu zalicza się tylko część raty leasingowej stanowiącą odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej. W leasingu finansowym nie ma wykupu, korzystający staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Transakcje realizowane w tej formie muszą łącznie spełniać trzy warunki:

 • umowa musi być zawarta na czas określony,
 • suma opłat netto musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego,
 • umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji.

Uwaga: na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru, stąd Finansujący po przekazaniu przedmiotu leasingu zobowiązany jest do wystawienia faktury na VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Korzyści podatkowe – Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej,
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia,
 • koszty ubezpieczenia,
 • amortyzację sprzętu,
 • VAT – w całości do odliczenia (z wyłączeniem samochodów osobowych dla których Ustawodawca wprowadził limitowany % odliczenia).

Pożyczka

Pożyczka jest alternatywną możliwością finansowania inwestycji w stosunku do oferty leasingu. Produkt ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm ubiegających się o dotacje unijne dla swoich inwestycji oraz przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT.

W ramach tej formy finansowania, Pożyczkobiorca staje się prawnym właścicielem finansowanych przedmiotów. Spłata rat pożyczki w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Korzyści płynące z umowy pożyczki:

 • właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca,
 • umożliwia ubieganie się o dotacje unijne (jednym z podstawowych wymogów jej uzyskania jest przedstawienie faktury zakupu – nabycia środka trwałego; w przypadku pożyczki, na fakturze zakupu środka trwałego, Pożyczkobiorca występuje jako Nabywca),
 • zmniejsza obciążenie podatkowe firmy: raty pożyczki,
 • zwolnione są z podatku VAT,
 • brak ograniczeń dotyczących minimalnego okresu trwania umowy i wysokości wartości końcowej.

Korzyści podatkowe – Pożyczkobiorca do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty pożyczki,
 • VAT – w całości (z wyłączeniem samochodów osobowych dla których Ustawodawca wprowadził limitowany % odliczenia),
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia,
 • amortyzację sprzętu,
 • koszty ubezpieczenia.